ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Sprzedający – Pani Elżbieta Sokół prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą SOKOŁ ELŻBIETA „DES” FIRMA P.H.U. pod adresem: ul. Nowa 10, 62-007 Biskupice, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, NIP: 779-101-01-09, REGON 630287703, tel. kontaktowy +48 606 636-917 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), email: kontakt@silnikdorolet.pl;  

b) Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem URL: https://silnikdorolet.pl/ umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży;  

c) Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także Konsumenta-Przedsiębiorcę), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

e) Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;

f) Produkt lub Produkty – elementy i akcesoria przeznaczone do rolet, typu: napędy, przyciski, piloty do rolet zewnętrznych oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;

g) Strona Produktu – pojedyncza podstrona w Sklepie internetowym, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu, w tym informacja o okresie gwarancji na Produkt, ewentualnie także zamieszczony jest także plik z instrukcją montażu i użytkowania;

h) Cena - cena brutto Produktu umieszczona obok informacji o Produkcie;

i) Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Produkt lub zestaw  Produktów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;  

j) Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

k) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;  

l) Konto - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.;

m) Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;

n) Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;

o) Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Kodeksu cywilnego;  

p) Konsument-Przedsiębiorca - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca  Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

r) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740. z późn. zm.);

s) Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287. z późn. zm.);

t) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344. z późn. zm.);

u)  Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

2. Złożenie Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Liczba oferowanych Produktów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży może być ograniczona przez Sprzedającego. Realizacja Zamówień na takie Produkty odbywa się wówczas w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających. Promocje oferowane w Sklepie internetowym nie łączą się, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji.

4. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.  

5. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich  (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).  

6. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.  

7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:

a)  komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

b) dostęp do Internetu;     

c) przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;

d) aktywne konto e-mail.

8. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt z nami. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem wskazanych w niniejszym ustępie środków porozumiewania na odległość.

9. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk rozumianego  jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.

ROZDZIAŁ II - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu   Użytkownikom . dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta, a także na udostępnieniu usługi przypomnienie Hasła do Konta, dodania Produktu do listy życzeń, porównywarki Produktów oraz udostępnieniu wyszukiwarki Produktów w Sklepie internetowym. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu i są nieodpłatne dla Użytkowników. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

2.  Korzystanie z usługi Konta wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania adresu email stanowiącego Login, ustalenia Hasła oraz podania danych osobowych: imię i nazwisko Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci dokonania rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Użytkownik korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło jest zaszyfrowane  algorytmami kodowanie i nie jest znane Sprzedającemu, ani obsłudze Sklepu internetowego.  

3.  Usługa przypomnienia Hasła do Konta polega na przesłaniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta, na wskazany podczas rejestracji Konta adres e-mail linka, który umożliwi Użytkownikowi utworzenie nowego hasła do Konta.

4.  Usługa dodania Produktu do listy życzeń polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który posiada Konto i jest do niego zalogowany, zapamiętania Produktu w systemie Sklepu internetowej, po to by przy kolejnych wizytach w Sklepie internetowym nie było potrzeby jego ponownego wyszukiwania. Zapamiętane Produkty są widoczne dla Użytkownika w zakładce Moje listy życzeń po zalogowaniu się przez niego na Konto.

5. Usługa porównania Produktów pozwala Użytkownikowi przed podjęciem decyzji o zakupie na wyświetlenie jednocześnie kilku Stron Produktów celem porównania ich Cen, funkcji, wyglądu, czy innych parametrów .

6.  Sprzedający udostępnia w Sklepie internetowym wyszukiwarkę umożliwiającą po wpisaniu pełnej nazwy lub fragmentu nazwy Produktu jego szybkie wyszukanie w systemie Sklepu internetowego.

7. Użytkownicy nie mogą poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie usług opisanych w niniejszym Rozdziale zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie rozwiązać tę umowę w trybie natychmiastowym, co pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

9. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@silnikdorolet.pl Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub e-mail oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

10. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, ale jeśli reklamacja zostanie złożona przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę – termin na jej rozpatrzenie wynosi 14 dni od dnia złożenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową.

ROZDZIAŁ III - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający może ale nie musi posiadać Konta w Sklepie internetowym.

2. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazówkami wskazanymi szczegółowo w zakładce Jak zamawiać.

3. Składanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednakże Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.  

4. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego w Sklepie internetowym stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.      

5. Zamawiający po złożeniu w Sklepie internetowym Zamówienia otrzymuje od Sprzedającego:

a) mailowe potwierdzenie otrzymania Zamówienia w postaci automatycznie generowanej wiadomości e-mail zawierającej numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Produktu (lub odnośnik do opisu na Stronie Produktu w Sklepie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia;

b) potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, tj. wiadomość mailową o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim.

6. Sprzedający dopuszcza także złożenie Zamówienia drogą telefoniczną. W przypadku dokonania takim sposobem Zamówienia, Zamawiający proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia: imię i nazwisko, adres dostawy, adres email i nr telefonu kontaktowego do Zamawiającego. W przypadku Zamówienia złożonego drogą telefoniczną do skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest uprzednie potwierdzenie przez Sprzedającego treści proponowanej Umowy sprzedaży poprzez jej wysłanie przez Sprzedającego na podany przez Zamawiającego adres email.  

7. Do momentu kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie i zapłacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Produktów lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.  

8. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres nie dłuższy niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży. W razie braku Konta treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

9. W przypadku podania błędnych, nieprawdziwych lub niepełnych danych wskazanych w  Zamówieniu, Sprzedający spróbuje skontaktować się z Zamawiającym w celu ich uzupełnienia. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży.

10. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie faktury i poprawnie wypełnił formularz dot. faktury podając podczas składania Zamówienia, informacje niezbędne do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.  

11. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Produktów w Sklepie internetowym.

ROZDZIAŁ IV - FORMY PŁATNOŚCI:

1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:

a) przedpłata (płatność z góry) tradycyjnym przelewem na konto bankowe Sprzedającego wskazane w potwierdzeniu złożenia Zamówienia (tj. Credit Agricole 88 1940 1076 3073 1439 0000 0000). Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia;

b) przedpłata (płatność z góry) za pomocą systemu płatności elektronicznych przelewy24, także przy użyciu BLIK, oraz kart kredytowych (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);

c) płatność przy odbiorze Zamówienia od kuriera (za pobraniem).

2.  Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający Produkty poprzez stronę Sklepu internetowego wybiera jako formę płatności płatność elektroniczną zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego, gdzie wybiera bank obsługujący płatność. Po zalogowaniu się do banku albo wybraniu płatności poprzez bank obsługujący płatności BLIK, otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na stronę Sklepu internetowego.

3. W przypadku Zamówienia na Produkty, którymi są rolety zewnętrzne możliwe jest tylko dokonanie przedpłaty (płatność z góry za Zamówienie). Wszelkie inne sposoby zapłaty lub dostawy, np. płatność częściowa za Zamówienie przy odbiorze, odbiór osobisty Zamówienia od Sprzedającego należy uzgodnić uprzednio ze Sprzedającym (telefonicznie lub mailowo).

4. Operatorem kart płatniczych oraz płatności elektronicznych system Przelewy24.pl obsługuje PayPro S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068, Agent Rozliczeniowy wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są spółce PayPro S.A., która jest ich administratorem danych osobowych.

5. Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 5 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedający może wezwać Zamawiającego do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy termin za uregulowanie należności, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ V -  KOSZTY DOSTAWY,  REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

1.  Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do wybranego przez Zamawiającego paczkomatu InPost. Sprzedający dopuszcza również możliwość odbioru osobistego Zamówienia od Sprzedającego, po uprzednim telefonicznych uzgodnieniu takiej możliwości, taki odbiór osobisty nie jest związany z  żadną opłatą za dostawę. Koszty i sposoby dostawy wskazane są szczegółowo w zakładce Jak zamawiać

2. Koszty dostawy podawane są także każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia. Całkowity koszt dostawy Produktów (tj. Cena Produktów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia i ewentualnymi kosztami dodatkowymi, na poniesienie których Zamawiający wyraził zgodę) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym Zamówienie. 

3.  Za Zamówienia na kwotę 900 zł i powyżej (do kwoty tej nie jest wliczany koszt dostawy) dostarczane na adres dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający nie ponosi kosztów dostawy, są one pokrywane w całości przez Sprzedającego.

4.  Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

5.  Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wypływu zapłaty Ceny za konto Sprzedającego lub z momentem uzyskania przez Sprzedającego informacji o zapłacie z systemu płatności elektronicznych, lub z momentem zawarcia Umowy sprzedaży (przy wyborze płatności przy odbiorze od kuriera).

6. Całkowity koszt zakupu Produktów (tj. Cena Produktów i koszty dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia. Obciążenie Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej jego zgody.

7. Przewidywany czas realizacji Zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych Produktów, przy czym uwzględniane są tu tylko Dni robocze. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

8.  Zamówione Produkty wysyłane są z reguły w ciągu 2-5 Dni roboczych, liczonych po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, albo od uzyskania przez Sprzedającego informacji o dokonaniu płatności elektrycznej, albo od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku wyboru płatności przy odbiorze od kuriera.

9. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Produktów w magazynie lub u dostawców Sprzedającego, dlatego w przypadku braku dostępnego do wysyłki Produktu, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, i ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Produktu, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie realizacji Zamówienia, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

10. Po dostawie Produktów przez firmę kurierską, czy też odebraniu Zamówienia z paczkomatu - Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, najlepiej jeszcze w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Weryfikacja przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokołu szkodowego oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

ROZDZIAŁ VI -  PRAWO KONSUMENTA ORAZ KONSUMENTA-PRZEDSIĘBIORCY DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta oraz Konsumenta-Przedsiębiorcy do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

3. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik  nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

5.  Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

6.  Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. W przypadku płatności za Produkty kartą płatniczą lub kredytową, zwrot należności następuje na rachunek bankowy przypisany do karty. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

7. Zwracane Produkty Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Sokół Elżbieta „DES” P.H.U. ul. Nowa 10, 62-007 Biskupice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

8. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Oznacza to, że jeśli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca zwraca Produkt uszkodzony, używany w innym celu niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do zwrotu Ceny pomniejszonej o utraconą wartość Produktu poprzez nieprawidłowe skorzystanie z Produktu. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca proszony jest o należyte zabezpieczenie zwracanych Produktów na czas ich transportu do Sprzedającego.

9. Zgodnie z postanowienia art. 38. ust. 1.Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi oraz Konsumentowi-Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;  

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;  

h) w której Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ROZDZIAŁ VII -  GWARANCJA, REKLAMACJE:

1. Sprzedający informuje, że okres gwarancji udzielanej producenta zależy od rodzaju Produktu: na silniki -  wynosi od 5 lata od daty zakupu Produktu, na piloty – 2 lata od daty zakupu Produktu, a na pozostałe Produkty – 1 rok od daty zakupu Produktu.   

2. W razie stwierdzenia wady Produktu Zamawiający może skorzystać z gwarancji i w tym celu zwrócić się bezpośrednio do producenta Produktu lub do punktu serwisowego wskazanego w dokumencie gwarancji, może także korzystając z gwarancji na Produkt złożyć roszczenie reklamacyjne z gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.  

3. W  celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że nie udziela gwarancji na Produkty w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, a jedynie przekazuje oświadczenia gwarancyjne producentów Produktów. Warunki gwarancji zawarte są w dokumencie gwarancyjnym dołączanym do Produktu.  

4. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.  

5. W przypadku Produktów zakupionych do 31.12.2022 roku, Sprzedający ponosi względem Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców odpowiedzialność za wady Produktu, zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego.

6. W przypadku Produktów zakupionych po dniu 01.01.2023 roku, Sprzedający ponosi względem Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców odpowiedzialność za niezgodność Produktu na zasadach wskazanych w przepisach Ustawy konsumenckiej – Rozdział 5A Ustawy konsumenckiej (art. 43a i n.).  

7. W przypadku stwierdzenia wad Produktu/niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: kontakt@silnikdorolet.pl lub pisemnie wysyłając ją na adres: Sokół Elżbieta „DES” P.H.U. ul. Nowa 10, 62-007 Biskupice.

8. Zamawiający, składając reklamację do Sprzedającego proszony jest w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Produktu/ niezgodności Produktu z Umową sprzedaży i żądania reklamacyjnego (naprawa lub wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Produktu/niezgodności Produktu z Umową sprzedaży). Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu zakupu (np. kopii paragonu lub faktury VAT), a w przypadku roszczenia z gwarancji, proszony jest również o dołączenie karty gwarancyjnej Produktu.

9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

10. W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań, korespondencja: skrytka pocztowa nr 254, 60-967 Poznań 9, https://poznan.wiih.gov.pl/, email: sekretariat@poznan,wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/ Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 10. nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

ROZDZIAŁ VIII - DANE OSOBOWE:

1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym, i/lub rejestrując Konto, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego) - przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP). W przypadku korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną- Użytkownik przekazuje Sprzedającego także adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego.  

2. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta, i/lub kontaktu ze Sprzedającym, i/lub korzystania z pozostałych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną  - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie wybranych przez Użytkownika usług drogą elektroniczną, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług przez Sprzedającego. Dane są wykorzystywane jedynie w celu realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem przez okres niezbędny do jej wykonania. Jednak Sprzedający może nadal przechowywać dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ewentualnym odstąpieniem od Umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Sprzedającego, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.

3. W przypadku rejestracji Konta - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta. Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta i wykonania zawieranych przez Zamawiającego Umów sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas rejestracji Konta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane będą przetwarzane będą przez Sprzedającego przez czas prowadzenia Konta, chyba że wcześniej Użytkownik zrezygnuje z jego posiadania. Pomimo rezygnacji z Konta, Sprzedający może nadal przechowywać dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem Konta, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na rejestrację, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.

4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane.  

5. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie (np. firmom dostarczającym Produkty, bankom, firmie obsługujące system płatności elektronicznych, firmie księgowej obsługującej Sprzedającego), w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Zamawiających mogą być udostępniane jedynie uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Państwowej Inspekcji Handlowej, organom ścigania, na ich żądanie.

6.  Sprzedający informuje, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień Użytkownika zostały opisane szczegółowo w art. 15. – 21. Rozporządzenia RODO.

7.   Dane Użytkowników nie będą podlegały zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

ROZDZIAŁ IX - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów i Konsumentów-Przedsiębiorców również Ustawy konsumenckiej.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, czy Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.

3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Jedynie, w przypadku gdy Zamawiającym nie jest Konsument ani Konsument-Przedsiębiorca sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikłych z Umowy sprzedaży jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

Biskupice, dnia 17 kwietnia 2023 roku.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.